Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Програма Еразъм "+"

Новата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ стартира през 2014г. и обединява в себе си седем програми, съществували до края на 2013г.: Програма „Учене през целия живот“ („Еразъм“, „Леонардо да Винчи“, „Коменски“, „Грюндвиг“, „Учебни визити”), „Младежта в действие“, „Еразмус Мундус“, „Темпус“, „Алфа“, „Edulink“ и програмата за двустранно сътрудничество с индустриализирани страни. 
Програмата се базира на интегриран подход, който гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. Тя подкрепя дейности в сферата на:
училищното образование,
висшето образование,
професионалното образование и обучение,
образованието за възрастни,
младежкия сектор.
Новата програма има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица.
В новата програма се предвиждат три основни Ключови дейности:
Образователна мобилност за граждани;
Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики;
Подкрепа за реформа на политиките.
За повече информация: http://www.hrdc.bg/ 
Новата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ стартира през 2014г. и обединява в себе си седем програми, съществували до края на 2013г.: Програма „Учене през целия живот“ („Еразъм“, „Леонардо да Винчи“, „Коменски“, „Грюндвиг“, „Учебни визити”), „Младежта в действие“, „Еразмус Мундус“, „Темпус“, „Алфа“, „Edulink“ и програмата за двустранно сътрудничество с индустриализирани страни. 
Програмата се базира на интегриран подход, който гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението, младежта и спорта.
Тя подкрепя дейности в сферата на:
  • училищното образование,
  • висшето образование,
  • професионалното образование и обучение,
  • образованието за възрастни,
  • младежкия сектор.
Новата програма има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица.
В новата програма се предвиждат три основни Ключови дейности:
  • Образователна мобилност за граждани;
  • Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики;
  • Подкрепа за реформа на политиките.
За повече информация: http://www.hrdc.bg/ 
Created by: noavis