Структурни фондове

ISO

Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Нашият екип

Екип от 7 човека с дългогодишен опит в подготовка и управление на проекти за безвъзмездно финансиране от предприсъединителните и структурните фондове на ЕС и други донорски програми. Членовете на екипа ни са сред одобрените експерти за оценители и консултанти от българските министерства и държавни агенции, управляващи средствата от структурните фондове на ЕС. Екипът ни има повече от 200 успешно финансирани проекти в различни направления - за бизнеса, местни власти, неправителствени организации. Екипът на ИЮ Консулт е и сред учредителите на Българска асоциация на консултантите по европейски проекти (БАКЕП), пряко ангажирани в изготвяне на предложения за оптимизиране управлението на средствата по Оперативните програми. Наши представители координират и участват в дейността на Експертни работни групи в тази връзка към Министерство на Икономиката и енергетиката, към БАКЕП - ОП Регионално развитие и Програми за трансгранично сътрудничество, ОП Развитие на човешките ресурси, ОП Конкурентоспособност, към КРИБ- Комитет Европейски политики, Работната група за обществен диалог към Съвета за управление на средствата от ЕС.

УПРАВЛЕНСКИ ЕКИП:

Деница Николова, Управляващ партньор и Мениджър "Европейски проекти" в ИЮ Консулт ООД. Деница Николова е консултант с 15-годишен опит в предприсъединителни програми на ЕС, структурните фондове на ЕС и други национални и международни донорски програми; има експертен опит в разработване, управление и консултиране на проекти за безвъзмездно финансиране; експертен опит, свързан с развитие на публичната администрация за местно и регионално развитие; подготовка, програмиране и оценка на проекти и програми; подобряване на обслужването и обучения за развитие на човешките ресурси в публичния сектор и др. към централни и общински администрации от цялата страна, ПРООН, Министерство на регионалното развитие, Министерство на земеделието и храните, Министерство на финансите, Министерство на труда и социалната политика, Агенция за социално подпомагане, Агенция по заетостта, ИАЕСМИС, неправителствени организации. В практиката си има повече от 150 успешно финансирани и реализирани проекти в различни области, финансирани по програми ФАР, USAID, USEPA, Холандското правителство, ЕИП/Норвежка програма за сътрудничество, Програма МАТРА на Холандското правителство, Програма учене през целия живот, Еразъм+, структурните фондове на ЕС и др. донорски програми.
Деница Николова е вице-президент на Европейска асоциация за образование за устойчиво развитие; член на клуб на Жените в индустрията и науката; Член на УС на Българската асоциация на консултантите европейски програми и ръководител на експертни работни групи по ОП "Развитие на човешките ресурси" и ОПНОИР към асоциацията и член на работните групи по ОП "Иновации и конкурентоспособност", ОП "Региони в растеж", Програми за Европейско териториално сътрудничество и "Програма за развитие на селските райони"; участник в редица експертни и оценителни комисии и групи към Министерство на труда и социалната политика, Министерство на икономиката, МЗХ. Магистър  "Туризъм"  в СУ "Св. Климент Охридски" и MИО "Управление на международни проекти" в УНСС.

Миглена Иванова, Управляващ партньор и Мениджър "Бизнес консултантски услуги" в ИЮ Консулт ООД. Миглена Иванова е един от първите сертифицирани кариерни консултанти в България по международната програма GCDF (Global Career Development Facilitator). Преминала е обучение за треньори по групово динамичен психотренинг и организационно поведение в Център за развитие «Топ-консулт». Придобила е мениджърските си умения от работата си в Кариерния център на Софийски университет, МAPP България, Хотел Хилтън София, К Консултинг ЕАД, Форем Консултинг България ООД. Има повече от 10 години опит в разработване, мониторинг и управление на проекти по ОП "Развитие на човешките ресурси" и ОП "Развитие Конкурентноспособността на българската икономика/ОП "Иновации и конкурентоспособност". Участва като външен оценител в редица експертни и оценителни комисии към МТСП, МОН, Министерство на икономиката и др. Бакалавър по "Публична администрация" и "Международни отношения" в СУ "Св. Климент Охридски" и магистър по "Трудова и организационна психология".  

Created by: noavis